Vážený obchodný partner,

V súvislosti s novým nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (GDPR), ktoré je platné od 25. mája 2018, Vás chceme informovať o spôsobe spracovania osobných informácií.

Pri tejto príležitosti by sme radi upozornili na fakt, že všetky adresy sa v našej databáze nachádzajú iba z toho dôvodu, že v minulosti medzi nami prebiehala určitá forma obchodnej komunikácie. Nezbierame adresy za účelom marketingových kampaní na základe súhlasu so spracovaním osobných informácií, nepoužívame adresy z tretích zdrojov ani žiadne iné adresy osôb, ktoré nemajú nič spoločné s predmetom činnosti našej spoločnosti.

Vaše osobné údaje spracúvame na viacero oprávnených obchodných účelov (oprávnených záujmov), ktorými môžu byť všetky alebo niektoré z nasledovných:

  • aby bolo možné uzatvorenie zmluvy a jej plnenie, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie
  • aby sme mohli plniť zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou,
  • aby sme Vás mohli informovať o novinkách a zmenách v súvislosti s produktami, ktoré ste u nás zakúpili,
  • aby sme s Vami mohli komunikovať v obchodnom styku

Čo nerobíme

  • vaše osobné údaje nešírime, ani nepredávame tretím stranám za účelom marketingu, ani ich nezdieľame so žiadnymi ďalšími subjektami s výnimkou zmluvných sprostredkovateľov
  • vaše osobné údaje nepoužívame na mailové kampane rôznych produktov, ktoré nesúvisia s predmetom zmluvného vzťahu
  • vaše osobné údaje nepoužívame na profilovanie

 

Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať, a ak chcete, môžete tak jednoducho urobiť na e-mail sekretariat@elektris.sk. Berte však, prosím, do úvahy, že námietka môže ovplyvniť, prípadne znemožniť, našu schopnosť vykonávať úlohy uvedené vyššie vo Váš prospech.